Przedszkole nr 7
Sióstr Serafitek

Pod Wezwaniem Świętej Rodziny Kraków

Statut


 

STATUT

PRZEDSZKOLA NR 7

ZGROMADZENIA SIÓSTR SERAFITEK

w Krakowie, ul. Grzegórzecka 40

 

Podstawy prawne:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949).

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189).

 

 

Rozdział 1

NAZWA  I  TYP  PRZEDSZKOLA

§ 1

 

1) Nazwa Przedszkola:

Przedszkole Nr 7 Zgromadzenia Sióstr Serafitek

 

2) Adres Przedszkola:

31 – 531 Kraków,

ul. Grzegórzecka 40

tel. 12 / 421 09 31

 

3) Organ prowadzący:

 

Zgromadzenie Córek Matki Bożej Bolesnej

(Siostry Serafitki)

Prowincja Oświęcimska

32 – 600 Oświęcim

Plac Kościuszki 8

tel. 33 / 842 47 50

 

4) Nadzór pedagogiczny sprawuje:

 

Małopolski Kurator Oświaty, Kraków, ul. Ujastek 1.

 

5) Przedszkole, na mocy decyzji Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie, jest placówką publiczną, która:

 1. realizuje program wychowania przedszkolnego uwzględniający podstawę programową wychowania przedszkolnego,
 2. zapewnia bezpłatne wychowanie, nauczanie i opiekę w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego w wymiarze 5 godzin dziennie,
 3. przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,
 4. zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w Karcie Nauczyciela i ustawie „Prawo Oświatowe”.

 

6) Przedszkole posługuje się pieczęcią:

 

PRZEDSZKOLE Nr 7

Sióstr Serafitek

31– 531 Kraków, ul. Grzegórzecka 40

tel./fax: 012/ 421 09 31

NIP 676-16-87-775

 

 

§ 2

 

Ilekroć w Statucie jest mowa o:

 1. Przedszkolu – należy przez to rozumieć: Przedszkole nr 7 Sióstr Serafitek  przy ul. Grzegórzeckiej 40, 31-531 Kraków,
 2. Dyrektorze - należy przez to rozumieć: Dyrektora Przedszkola nr 7 Sióstr Serafitek w Krakowie,
 3. Nauczycielach – należy przez to rozumieć nauczycieli zatrudnionych w Przedszkolu nr 7 Sióstr Serafitek  w Krakowie
 4. Dzieciach - należy przez to rozumieć dzieci uczęszczające do Przedszkola nr 7 Sióstr Serafitek w Krakowie,
 5. Rodzicach - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem,
 6. Organie Prowadzącym – należy przez to rozumieć: Zgromadzenie Córek Matki Bożej Bolesnej (Siostry Serafitki ) z siedzibą w Oświęcimiu przy Placu Kościuszki 8
 7. Podstawie programowej wychowania przedszkolnego – należy przez to rozumieć podstawę programową o której mowa w art. 4 pkt. 24, ustawy „Prawo oświatowe”.

 

 

Rozdział 2

CELE  I  ZADANIA  PRZEDSZKOLA

§ 3

 

1) Przedszkole realizuje cele i zadania określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, w duchu wartości i zasad przekazywanych przez Kościół Katolicki. Wsparcie całościowego rozwoju dziecka. realizowane jest przez proces opieki wychowania i nauczania, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

 

2) Zadania Przedszkola:

 1. Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.
 2. Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.
 3. Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.
 4. Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony.
 5. Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.
 6. Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualności, oryginalności dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.
 7. Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
 8. Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.
 9. Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.
 10. Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.
 11. Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy.
 12. Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.
 13. Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.
 14. Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju.
 15. Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.
 16. Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym, chęci poznawania innych kultur.
 17. Uczenie miłości do Boga i Ojczyzny poprzez budowanie poczucia przynależności dziecka do rodziny, społeczności lokalnej, regionu, kraju i Europy przez poznawanie dziedzictwa kulturowego, obyczajów i tradycji:

 

§ 4

 

1) Przedszkole udziela dzieciom, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

2) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidulanych możliwości psychofizycznych dziecka.

 

3) Pomoc psychologiczno-pedagogiczną w Przedszkolu organizuje Dyrektor.

 

4) Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Przedszkolu udzielają dzieciom nauczyciele oraz specjaliści wykonujący w Przedszkolu zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

5) Przedszkole udziela dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w trakcie bieżącej pracy z dziećmi w formie:

 1. zajęć rozwijających uzdolnienia;
 2. zajęć specjalistycznych: korekcyjno -  kompensacyjnych
 3. przesiewowego badania logopedycznego
 4. współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w zakresie zadań rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne i zajęcia o charakterze terapeutycznym

 

6) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom i nauczycielom polega na organizowaniu i prowadzeniu porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

 

7) Do zadań nauczyciela i wychowawcy w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy:

 1. rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci;
 2. rozpoznawanie zainteresowań i uzdolnień dzieci;
 3. prowadzenie obserwacji pedagogicznych;
 4. koordynowanie pracą zespołu opracowującego indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny;

 

§ 5

 

1) Podstawowymi formami działalności dydaktycznej i wychowawczej w przedszkolu są zajęcia zaplanowane przez nauczyciela: zajęcia indywidualne z dziećmi, zajęcia dodatkowe organizowane za zgodą rodziców, spontaniczna działalność dzieci, zabawy, prace dowolne dzieci oraz czynności samoobsługowe.

 

2) Sytuacje edukacyjne prowadzone w Przedszkolu na kilku poziomach mają na celu osiągnięcie przez dziecko określonego standardu umiejętności oraz gotowości do podjęcia nauki w szkole.

 

3) Z uwagi na katolicki charakter Przedszkola we wszystkich grupach wiekowych wychowanie religijne jest integralnie związane z realizacją podstawy programowej.

 

§ 6

 

1) Zadania Przedszkola są realizowane z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.

 

2) W Przedszkolu przestrzega się następujących zasad:

 1. wszystkie zajęcia prowadzone są pod nadzorem nauczyciela;
 2. dziecko nie może pozostawać bez opieki nauczyciela lub pomocy wychowawczej;
 3. podczas spacerów poza terenem Przedszkola opiekę nad grupą sprawuje dwóch opiekunów;
 4. sprzęt z którego korzystają dzieci jest sprawny i bezpieczny;
 5. gorące posiłki są spożywane wyłącznie w jadalniach lub innych pomieszczeniach wydzielonych w tym celu;

 

3) Przedszkole dba o zdrowie dzieci poprzez:

 1. wdrażanie do dbałości o higienę osobistą;
 2. przestrzeganie przepisów w zakresie higieny i bezpieczeństwa;
 3. zachowanie właściwych proporcji między nauką i zabawą;
 4. respektowanie stosowania odżywiania wynikającego ze stanu zdrowia dziecka, w tym stosowanej diety;

 

4) Przedszkole zapewnia dzieciom stałą opiekę pedagogiczną w czasie zajęć na terenie oraz poza Przedszkolem.

 

5) Nauczyciel odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.

 

§ 7

 

1) W  Przedszkolu nie podaje się żadnych leków.

 

2) W  sytuacjach nagłych nauczyciel lub Dyrektor wzywa pogotowie ratunkowe z  równoczesnym poinformowaniem rodziców.

 

§ 8

 

1) Dzieci są przyprowadzane i odbierane z Przedszkola przez rodziców lub pisemnie upoważnioną przez nich osobę, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.

 

2) Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dzieci  w drodze do Przedszkola

i z Przedszkola do domu.

 

Rozdział 3

ORGANY PRZEDSZKOLA

§ 9

 

1) Organami Przedszkola są:

 1. Dyrektor Przedszkola,
 2. Rada Pedagogiczna,

 

 

§ 10

 

1) Dyrektora Przedszkola powołuje i odwołuje Organ Prowadzący, który powiadamia Organ Nadzoru Pedagogicznego.

 

2) Dyrektor kieruje bieżącą działalnością Przedszkola, reprezentuje je na zewnątrz, także wobec władz kościelnych. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Przedszkolu nauczycieli, pracowników obsługi i administracji.

 

3) Organ Prowadzący wyznacza osobę, która będzie zastępowała Dyrektora na czas nieobecności w Przedszkolu.

 

 

4) Zadania Dyrektora:

 1. kieruje bieżącą działalnością Przedszkola i reprezentuje placówkę na zewnątrz,
 2. sprawuje nadzór pedagogiczny,
 3. koordynuje opiekę nad dziećmi,
 4. stwarza dzieciom optymalne warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego,
 5. gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny pracy,
 6. wspomaga nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości ich pracy,
 7. przygotowuje arkusz organizacji Przedszkola i przedstawia do zatwierdzenia Organowi Prowadzącemu,
 8. zwołuje posiedzenia Rady Pedagogicznej, 
 9. przewodniczy Radzie Pedagogicznej i realizuje uchwały podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,
 10. wstrzymuje uchwały Rady Pedagogicznej, niezgodne z przepisami prawa i powiadamia o tym Organ Prowadzący Przedszkole oraz Organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z Organem Prowadzącym Przedszkole, uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie Organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne,
 11. koordynuje współdziałanie organów Przedszkola oraz zapewnia wymianę informacji między nimi,
 12. współpracuje z rodzicami, Organem Prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi  i kontrolującymi,
 13. podejmuje decyzję o przyjęciu oraz skreśleniu dziecka z Przedszkola w czasie roku szkolnego, po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną,
 14. dysponuje środkami finansowymi Przedszkola i ponosi odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,
 15. kieruje polityką kadrową Przedszkola, zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,
 16. zapewnia pracownikom właściwe warunki pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, Karty Nauczyciela, bhp i ppoż.,
 17. prowadzi dokumentację kancelaryjno-archiwalną,
 18. zatwierdza opracowany przez nauczyciela program zajęć stałych oraz programy zajęć dodatkowych,
 19. powiadamia dyrektora szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka o spełnianiu przez nie obowiązku rocznego przygotowania do szkoły oraz informuje o wszelkich zmianach,
 20. rozpatruje wnioski, skargi i zażalenia zgodnie z wewnętrznym regulaminem,
 21. stwarza warunki do działania w Przedszkolu wolontariuszy, których celem jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola.
 22. wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i  nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole,
 23. zapewnia możliwości zapoznania się ze Statutem pracownikom Przedszkola i  rodzicom,
 24. organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami,
 25. przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom Przedszkola,
 26. występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola.

 

§ 11

 

1) Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących, kształcenia, wychowania i opieki.

 

2) W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Dyrektor Przedszkola oraz wszyscy nauczyciele pracujący w Przedszkolu.

 

3) W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą również brać udział z głosem doradczym, osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wiosek Rady Pedagogicznej.

 

4) Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Przedszkola.

 

5) Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku  zebrania.

 

6) Dyrektor Przedszkola przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności placówki.

 

7) Rada Pedagogiczna uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny z przepisami prawa i niniejszym Statutem.

 

8) Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

 1. zatwierdzenie planów pracy Przedszkola,
 2. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
 3. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 4. podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dziecka z listy przedszkolaków,
 5. ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego w celu doskonalenia pracy Przedszkola.
 6. przygotowanie i zatwierdzenie projektu Statutu Przedszkola lub jego zmian.

 

 

9) Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

 1. organizację pracy Przedszkola, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych,
 2. wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.
 3. propozycje Dyrektora Przedszkola w sprawach przydziału stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
 4. wybrane do realizacji programy wychowania przedszkolnego oraz programy zajęć dodatkowych.

 

10) Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktycznych oraz w miarę bieżących potrzeb.

 

11) Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy Dyrektora, organu prowadzącego lub co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

 

12) Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków.

 

13) Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane przez wyznaczonego nauczyciela.

 

14) Nauczyciele zobowiązani są do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci lub ich rodziców a także nauczycieli i innych pracowników Przedszkola. Informacje dotyczące dziecka mogą być udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka.

 

§ 12

 

1) Organy Przedszkola współdziałają ze sobą w celu stworzenia jak najlepszych warunków rozwoju dzieci oraz podnoszenia jakości pracy przedszkola.

 

2) Organy Przedszkola zapewniają bieżącą informacje pomiędzy sobą poprzez:

 1. organizowanie wspólnych posiedzeń,
 2. planowanie i podejmowanie wspólnych działań.

 

3) Organy Przedszkola podejmują decyzje i działania w ramach swoich kompetencji.

 

§ 13

 

1) Nieporozumienia i spory w Radzie Pedagogicznej rozstrzyga Dyrektor poprzez:

 1. wysłuchanie każdej z zainteresowanych stron,
 2. podejmowanie próby wyjaśnienia istoty nieporozumień,
 3. mediacje,
 4. umożliwienie stronom spotkania na neutralnym gruncie.

 

2) W przypadku sporów zaistniałych pomiędzy Organami Przedszkola, każdy z nich ma prawo odwołać się do Organu Prowadzącego Przedszkole.

 

3) Rozstrzygnięcie Organu Prowadzącego Przedszkole jest ostateczne.

 

Rozdział 4

ORGANIZACJA  DZIAŁALNOŚCI  PRZEDSZKOLA

§ 14

 

1) Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.  

 

2) Dzieci w wieku 3 - 5 lat mają prawo do wychowania przedszkolnego, natomiast dzieci  6- letnie mają obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.

 

3) W przypadku wolnych miejsc, Dyrektor może przyjąć do Przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

 

4) Rodzic dziecka 2,5 - letniego pisemnie uzasadnia prośbę o jego przyjęcie - decyzja Dyrektora jest ostateczna.

 

5) W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

 

6) Przyjęcie do Przedszkola dziecka 7 - letniego i starszego ( które uczęszczało do naszego Przedszkola ) odbywa się na podstawie decyzji o odroczeniu obowiązku szkolnego wydanej przez Dyrektora szkoły podstawowej w obwodzie, której dziecko mieszka ( pod warunkiem, że dziecko uzyska opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, z której wynika potrzeba odroczenia ).

 

§ 15

 

1) Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Przedszkola opracowany przez Dyrektora.

 

2) Dyrektor opracowuje na każdy rok szkolny arkusz organizacji Przedszkola, w którym określa w szczególności:

 1. liczbę  oddziałów;
 2. liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach;
 3. tygodniowy wymiar zajęć religii;
 4. czas pracy Przedszkola oraz poszczególnych oddziałów;
 5. liczbę pracowników ogółem, w tym zajmujących stanowiska kierownicze;
 6. liczbę nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, wraz z informacją o ich stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli;
 7. liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym zajmujących stanowiska kierownicze, oraz etatów przeliczeniowych;
 8. ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Przedszkole, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez pedagoga, logopedę i innych nauczycieli.

 

3) Arkusz organizacji zatwierdza Organ Prowadzący, po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

 

4) Organ Prowadzący, po uzyskaniu opinii Małopolskiego Kuratora Oświaty, zatwierdza arkusz organizacji Przedszkola w terminie do dnia 29 maja danego roku.

 

5) W przypadku zmian do zatwierdzonego arkusz organizacji Przedszkola po 30 września zmiany te zatwierdza Organ Prowadzący.

 

§ 16

 

1) Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Dyrektor ustala tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych

 

2) Ramowy rozkład dnia dla poszczególnych grup opracowują nauczyciele wychowawcy, a Dyrektor Przedszkola zatwierdza, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej z uwzględnieniem podstawy programowej wychowania przedszkolnego, zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci, rodzaju niepełnosprawności oraz oczekiwań rodziców.

 

3) Ramowy rozkład dnia określa: czas przyprowadzania i odbierania dzieci, godziny posiłków, czas przeznaczony na zajęcia dydaktyczno – opiekuńczo - wychowawcze, swobodną zabawę.

 

§ 17

 

1) Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza w Przedszkolu prowadzona jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz dopuszczone do użytku przez Dyrektora Przedszkola programy wychowania przedszkolnego zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego – z uwzględnieniem katolickiego charakteru placówki.

 

2) Godzina prowadzonych przez nauczyciela zajęć nauczania, wychowania i opieki w  Przedszkolu trwa 60 minut.

 

3) Czas prowadzonych w Przedszkolu zajęć powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci, z tym że czas prowadzonych w Przedszkolu zajęć dodatkowych powinien wynosić:

 1. z dziećmi w wieku 3 – 4 lat – około 15 minut;
 2. z dziećmi w wieku 5–6 lat – około 30 minut.

 

§ 18

 

1) Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez Dyrektora Przedszkola

 

§ 19

 

1) Przedszkole wydaje rodzicom dziecka objętego obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Informacje wydaje się w terminie do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek rozpocząć naukę w szkole podstawowej.

 

§ 20

 

1) Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień.

 

2) Liczba dzieci w oddziale wynosi nie więcej niż 25.

 

3) Dyrektor powierza każdy oddział opiece nauczycielom pracującym w układzie godzin podanych w arkuszu organizacyjnym.

 

4) W Przedszkolu są dwa oddziały.

 

5) Liczba oddziałów w zależności od potrzeb i możliwości lokalowych placówki może ulegać zmianie.

 

§ 21

 

1) W Przedszkolu może być utworzony zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w celu pobudzenia psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka.

 

2) Wczesne wspomaganie dziecka prowadzone jest bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną od chwili wykrycia niepełnosprawności do momentu podjęcia nauki w szkole.

 

3) Warunki organizowania wczesnego rozwoju dziecka określają odrębne przepisy.

 

§ 22

 

1) Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem następujących przerw ustalonych przez organ prowadzący:

 1. Wigilia Bożego Narodzenia – 24 grudnia
 2. 31 grudnia
 3. Wielki Piątek,
 4. miesiące wakacyjne ( lipiec, sierpień )

 

2) Za zgodą Organu Prowadzącego oraz w porozumieniu z rodzicami dzieci, Dyrektor Przedszkola może ustalić dodatkowe przerwy w pracy Przedszkola, w łącznym wymiarze nie dłuższym niż 3 dni w ciągu roku szkolnego.

 

3) Zajęcia w Przedszkolu odbywają się od poniedziałku do piątku, w godzinach od 630 do 1630.

 

4) Dzienny czas pracy Przedszkola wynosi 10 godzin, w tym czas przeznaczony na bezpłatną realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego stanowi 5 godzin.

 

5) O wszelkich zmianach organizacyjnych rodzice są na bieżąco informowani przez Dyrektora lub nauczycieli Przedszkola.

 

6) Zmiany dokonywane są na podstawie aneksów zatwierdzonych przez Dyrektora i Organ Prowadzący

 

§ 23

 

1) Organizację wyjść poza teren Przedszkola określa przedszkolny Regulamin wycieczek i  spacerów.

 

§ 24

 

1) Do realizacji zadań statutowych Przedszkole posiada odpowiednie pomieszczenia oraz ogród przedszkolny z odpowiednim wyposażeniem.

 

2) Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza jest prowadzona w oparciu o podstawę programową oraz dopuszczone przez Dyrektora Przedszkola programy wychowania przedszkolnego.

 

3) Realizując podstawę programową nauczyciele organizują zajęcia wspierające rozwój dziecka. Wykorzystują do tego każdą sytuację i moment pobytu dziecka w Przedszkolu, czyli tzw. zajęcia kierowane i niekierowane. Wszystkie doświadczenia dzieci płynące z organizacji pracy Przedszkola są efektem realizacji programu wychowania przedszkolnego. Organizacja zabawy, nauki i wypoczynku oparta jest na rytmie dnia, czyli powtarzających się systematycznie fazach, które dają dziecku poczucie bezpieczeństwa  i spokoju oraz zabezpieczają zdrowy rozwój.

 

 

Rozdział 5

ZASADY  ODPŁATNOŚCI

§ 25

 

1) Przedszkole prowadzi bezpłatne wychowanie i nauczanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

 

2) Przedszkole prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych przez organ prowadzący, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy „O Systemie Oświaty”,

 

3) Działalność Przedszkola finansowana jest przez :

 1. Urząd Miasta Krakowa w ramach dotacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dotacja przekazywana na konto Przedszkola podlega rozliczeniu.
 2. Rodziców w formie opłat za każdą godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego prowadzoną w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.

 

4) Na działalność Przedszkola, w tym na prowadzoną w nim pomoc charytatywną, Przedszkole może otrzymywać inne dotacje, dary oraz dowolne datki od rodziców i darczyńców

 

5) Przedszkole pobiera opłatę za każdą godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego, prowadzoną w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w ramach realizacji bezpłatnej podstawy programowej.

 

6) W Przedszkolu mogą być stosowane całkowite i częściowe zwolnienia z odpłatności.
O udzieleniu zwolnienia decyduje Dyrektor przedszkola według zasad określonych przez prawo i organ prowadzący.

 

7) Opłata naliczana jest na podstawie zdeklarowanego czasu pobytu dziecka w przedszkolu
i pobierana do 10 – go każdego miesiąca.

 

8) Przedszkole posiada kuchnię, w której przygotowywane są posiłki na bieżąco.

 

9) Dziecko może korzystać w Przedszkolu z posiłków (śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek). Rodzice w pełni pokrywają koszty zakupu produktów żywnościowych służących do przygotowania posiłków.

 

10) Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia i wysokość stawki żywieniowej ustala Dyrektor Przedszkola w porozumieniu z Organem Prowadzącym.

 

11) W przypadku nieobecności dziecka w Przedszkolu, rodzicom przysługuje zwrot pieniędzy za wyżywienie.

 

12) Z wyżywienia mogą korzystać również pracownicy Przedszkola, wnosząc opłatę w wysokości stawki ustalonej dla osób dorosłych.

 

13) Szczegółowe zasady dokonywania opłat określa organ prowadzący.  Informacje w tym zakresie przekazywane są rodzicom przez Dyrektora Przedszkola podczas zebrania lub indywidualnie.

 

Rozdział 6

NAUCZYCIELE  I  INNI  PRACOWNICY  PRZEDSZKOLA

§ 26

 

1) W Przedszkolu zatrudnia się:

 1. nauczyciela, któremu powierzono stanowisko Dyrektora;
 2. nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
 3. pracowników administracji i obsługi.

 

2) Nauczycieli oraz innych pracowników zatrudnia Dyrektor, biorąc pod uwagę charakter wychowawczy Przedszkola.

 

3) Dyrektor Przedszkola zatrudnia pracowników, którzy będą utożsamiać się z misją Przedszkola katolickiego.

 

§ 27

 

1) Wszyscy pracownicy Przedszkola zatrudniani są na podstawie przepisów Kodeksu Pracy.

 

2) Nauczyciele korzystają z uprawnień określonych w Karcie Nauczyciela w zakresie określonym dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach publicznych

 

§ 28

 

1) Nauczyciel Przedszkola prowadzi pracę wychowawczo – dydaktyczno -opiekuńczą,  zgodnie z obowiązującymi programami nauczania.

 

2) Nauczyciel w pracy wychowawczo - dydaktycznej z dziećmi uwzględnia chrześcijański system wartości, przekazywany przez Kościół Katolicki

 

3) Nauczyciel wybiera program wychowania przedszkolnego zgodny z koncepcją Przedszkola i przedstawia do zatwierdzenia Dyrektorowi Przedszkola.

 

4) Nauczyciel realizując swoje zadania odpowiedzialny jest za jakość i efekt pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej.

 

5) W swoich działaniach wychowawczych, opiekuńczych i dydaktycznych nauczyciel ma obowiązek kierować się dobrem dzieci, troską o ich zdrowie i kształtowanie postawy moralnej.

 

§ 29

 

1) Do zadań nauczycieli należy :

 1. odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu  w Przedszkolu, poza jego terenem w czasie wycieczek i spacerów, itp.
 2. planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej zgodnie z obowiązującym programem w rytmie miesięcznym, dwutygodniowym lub innym, zaproponowanym i przyjętym przez Radę Pedagogiczną oraz ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość.
 3. prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z przydziałem czynności.
 4.  otoczenie indywidualną opieką każdego dziecka, wspieranie jego rozwoju psychofizycznego, zdolności i zainteresowań.
 5. prowadzenie i dokumentowanie obserwacji pedagogicznych, mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz prowadzenie diagnozy przedszkolnej dzieci w roku poprzedzającym naukę w klasie 1 szkoły podstawowej.
 6.  stosowanie twórczych metod nauczania i wychowania, dostosowanych do potrzeb i możliwości dzieci.
 7. współdziałanie z rodzicami w sprawach opieki, wychowania i nauczania dzieci celem:
  - poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dzieci,
  - ujednolicenia oddziaływań wychowawczych i ustalenia  form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dziecka w domu i w przedszkolu
  - włączenia rodziców w działalność przedszkola.
 8. przestrzeganie prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności z podstawy programowej i programu wychowania przedszkolnego, realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju.
 9. organizowanie w ciągu roku spotkań z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze,
 10. współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno – pedagogiczną, zdrowotną i inną, w miarę możliwości eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci.
 11. planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego oraz samodoskonalenie.
 12. dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń.
 13. realizacja zaleceń Dyrektora i osób kontrolujących.
 14. czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizacja jej postanowień  i uchwał.
 15. realizacja stałych dodatkowych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego.
 16. realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora Przedszkola, wynikających z bieżącej działalności placówki.
 17. inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym.

 

§ 30

 

1) Nauczyciel ma prawo do:

 1. korzystania w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony Dyrektora, Rady Pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo-oświatowych.
 2. opracowania własnego programu zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 31

 

1) W Przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi.

 

2) Podstawowym zadaniem pracowników administracyjno-obsługowych jest zapewnienie sprawnego działania Przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.

 

3) Zatrudniony personel obsługowy jest współodpowiedzialny za efekty pracy opiekuńczo- wychowawczej

 

4) Personel obsługowy wspomaga nauczycieli i współdziała z nimi w celu zapewnienia dzieciom bezpiecznych warunków pobytu w Przedszkolu

 

5) Pracownicy administracyjno-obsługowi współuczestniczą w procesie dydaktyczno-opiekuńczym min. poprzez:

 1. wspomaganie nauczyciela (zgodnie z przydziałem czynności na dany rok szkolny)  w opiece nad dziećmi w sali, łazience, ogrodzie, na spacerze, wycieczce i w innych sytuacjach
 2. usuwanie lub zgłaszanie Dyrektorowi zagrożeń mających wpływ na bezpieczeństwo dzieci.
 3. właściwe reagowanie na niebezpieczne zachowania dzieci poprzez powiadomienie o nich nauczyciela i Dyrektora
 4. nadzorowanie, kontrolowanie i zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości w działaniu urządzeń i wyposażeniu przedszkola;
 5. troskę o zachowanie bezpiecznych i higienicznych warunków w Przedszkolu

 

6) Do obowiązków pracowników Przedszkola należy:

 1. dbanie o czystość i higienę pomieszczeń oraz otoczenia Przedszkola,
 2. przestrzeganie przepisów bhp i przeciwpożarowych,
 3. odpowiedzialność za powierzony sprzęt i narzędzia pracy,
 4. przestrzeganie dyscypliny pracy,
 5. dbanie o zabezpieczenie budynku przed kradzieżą.

 

7) Pracownicy zobowiązani są do wykonania innych czynności, zleconych przez Dyrektora, wynikających  z organizacji placówki.

 

8) Szczegółowy zakres obowiązków pracowników ustala Dyrektor Przedszkola w przydziale czynności na danym stanowisku pracy.

 

9) Pracownicy Przedszkola są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy służbowej, do nie ujawniania danych osobowych stanowiących dobro osobiste dziecka i jego rodziców.

 

10) Zatrudnienie  osób  realizujących  zajęcia  dodatkowe  odbywa  się  według  przepisów Kodeksu Pracy.

 

Rozdział 7

PRAWA  I  OBOWIĄZKI  DZIECKA

§ 32

 

1) Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo podczas pobytu w Przedszkolu oraz wszystkich zajęć organizowanych poza Przedszkolem:

 1. zapewnia stałą opiekę nauczyciela podczas pobytu dziecka w przedszkolu oraz zajęć organizowanych poza terenem przedszkola;
 2. uczy zasad bezpiecznego zachowania i przestrzegania higieny;
 3. stwarza atmosferę akceptacji;
 4. zapewnia organizację wycieczek zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 33

 

1) Dziecko w Przedszkolu ma prawo do:

 1. integralnego rozwoju;
 2. poznawania prawdy o Bogu, o sobie i otaczającym świecie;
 3. życzliwego i podmiotowego traktowania;
 4. poszanowania jego godności;
 5. akceptacji i poszanowania indywidualnego tempa rozwoju;
 6. rozwijania własnej osobowości, talentów i zdolności;
 7. stałej opieki i bezpieczeństwa;
 8. ochrony i poszanowania zdrowia;
 9. ochrony przed wszelkimi formami przemocy;
 10.  przeżywania różnych emocji i uczenia się właściwego ich wyrażania;
 11.  zabawy, nauki i wypoczynku;
 12.  zaspokojenia według właściwej dla jego wieku potrzeby aktywności fizycznej;
 13.  przebywania w estetycznie urządzonych pomieszczeniach przedszkolnych.

 

 

 

2) Obowiązkiem dziecka jest:

 1. uczenie się i przestrzeganie reguł współżycia w grupie;
 2. wykonywanie czynności samoobsługowych i porządkowych na miarę swoich możliwości;
 3. podporządkowanie się poleceniom nauczyciela;
 4. przestrzeganie zasad bezpieczeństwa ustalonych w Przedszkolu;
 5. pomaganie młodszym i słabszym kolegom;
 6. poszanowanie odmienności innych dzieci ( narodowej, etnicznej ,zdrowotnej );
 7. przestrzeganie wartości uniwersalnych takich jak: dobro, prawda, sprawiedliwość, miłość, piękno, itp.;
 8. szanowanie wyposażenia Przedszkola, innych osób, ich pracy i wytworów;
 9. po zakończeniu zabawy, pracy pozostawienie po sobie porządku.

 

3) Dziecko zobowiązane jest do przestrzegania umów ustalonych z dziećmi w poszczególnych grupach wiekowych, zapewniających wszystkim dzieciom bezpieczeństwo oraz respektowanie ich praw i obowiązków

 

§ 34

 

1) Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do Przedszkola w przypadkach, gdy:

 1. rodzice systematycznie zalegają z opłatami za Przedszkole i wyżywienie oraz nie wypełniają swoich obowiązków,
 2. dziecko wymaga specjalistycznej, indywidualnej opieki, a rodzice nie przedłożyli odpowiedniego orzeczenia psychologiczno – pedagogicznego.

 

2) Możliwość skreślenia dziecka z listy dzieci uczęszczających do Przedszkola
w  ciągu roku szkolnego obejmuje dzieci do 5 roku życia. Nie można skreślić z listy dziecka 6 – letniego ze względu na obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.

 

§ 35

 

1) W celu zapewnienia dzieciom pełnego bezpieczeństwa rodzice lub inne osoby przez nich pisemnie upoważnione oraz nauczyciele i pozostali pracownicy przedszkola są zobowiązani do zachowania obowiązujących w Przedszkolu zasad określających zakres ponoszonej przez nich odpowiedzialności w czasie przyprowadzania i odbioru dziecka z Przedszkola.

 

2) Przyprowadzanie dzieci do Przedszkola odbywa się według następujących zasad:

 1. dzieci należy przyprowadzać do Przedszkola w godzinach 630- 800;
 2. rodzice przyprowadzając dziecko do Przedszkola mają obowiązek przekazać je pod opiekę nauczyciela. Za dzieci pozostawione na terenie Przedszkola, ale nie przekazane pod opiekę nauczycielowi, Przedszkole nie odpowiada,
 3. dziecko przyprowadzane do Przedszkola musi być zdrowe. W wypadku podejrzeń nauczyciela o chorobie dziecka, ma prawo odmowy przyjęcia dziecka do Przedszkola lub zażądania okazania aktualnego zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka,
 4. po nieobecności dziecka spowodowanej chorobą zakaźną rodzice zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego o zdrowiu dziecka, zezwalającego na kontakty z innymi dziećmi.

 

3) Przy odbiorze dziecka z Przedszkola obowiązują następujące zasady:

 1. dzieci są odbierane z Przedszkola przez rodziców lub osoby pisemnie upoważnione przez rodziców do godz. 16.30,
 2. w przypadku ograniczenia bądź pozbawienia praw rodziców do odbioru dziecka, ograniczenie takie winno być potwierdzone odpowiednim postanowieniem sądu,
 3. pisemnie upoważnienia do odbioru dzieci przez osoby inne niż rodzice przechowuje się w dokumentacji Przedszkola,
 4. upoważnienia dokonuje się na druku wydanym przez Dyrektora Przedszkola, który musi być podpisany przez rodzica; upoważnienie ważne jest przez jeden rok szkolny,
 5. w razie jednorazowej sytuacji odebrania dziecka przez inną osobę niż wskazana w upoważnieniu, rodzic powinien zgłosić ten fakt nauczycielowi po przyprowadzeniu dziecka do Przedszkola wraz z pisemnym upoważnieniem dla tej osoby do odbioru dziecka w danym dniu,
 6. na prośbę nauczyciela osoba odbierająca dziecko z Przedszkola powinna okazać potwierdzający jej tożsamość dokument ze zdjęciem,
 7. osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Jeżeli osoba znajdująca się w takim stanie domaga się wydania dziecka lub odbierze dziecko mimo sprzeciwu, Dyrektor powiadamia Policję,
 8. w przypadku nieodebrania dziecka z Przedszkola w godzinach funkcjonowania placówki lub w razie zaistnienia okoliczności wymienionych w pkt. 7, nauczyciel sprawujący opiekę nad dzieckiem zobowiązany jest do zorganizowania odbioru dziecka przez inną upoważnioną osobę. W tym celu kontaktuje się telefonicznie z rodzicami lub z inną upoważnioną przez rodziców osobą, a w razie potrzeby powiadamia Policję.

 

Rozdział 8

PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW

§ 36

 

1) Tworząc wspólnotę wychowawczą Przedszkole współpracuje z rodzicami dzieci w sprawach dotyczących wychowania, nauczania  i opieki, z uwzględnieniem ich praw i obowiązków.

 

2) Współpraca ma za zadanie:

 1. poznanie i ustalenie potrzeb rozwojowych dziecka;
 2. ujednolicenie działań wychowawczych;
 3. włączenie rodziców w działalność Przedszkola.

 

§ 37

 

1) W celu stworzenia jak najlepszych warunków rozwoju dzieci oraz zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Przedszkola, Dyrektor i nauczyciele:

 1. zapoznają rodziców z zadaniami wychowawczo – dydaktycznymi wynikającymi z realizowanego programu wychowania przedszkolnego;
 2. prowadzą konsultacje indywidualne z rodzicami, podczas których udziela się bieżących informacji o rozwoju i postępach dziecka;
 3. wspierają rodziców w zapoznawaniu się z właściwymi zasadami wychowania oraz w rozpoznawaniu zagrożeń wychowawczych i szkodliwych dla dziecka wpływów;
 4. organizują spotkania i konferencje dla rodziców;
 5. organizują uroczystości i imprezy okolicznościowe z udziałem dzieci, rodziców i najbliższych członków ich rodzin;
 6. prowadzą „kącik dla rodziców” z aktualnymi informacjami o działalności placówki, realizowanych zadaniach, tematach kompleksowych i innych wydarzeniach;
 7. organizują zajęcia otwarte;
 8. prowadzą biblioteczkę dla rodziców udostępniając  i  propagując  wśród  rodziców literaturę katolicką z zakresu pedagogiki i wychowania oraz psychologii rozwojowej dziecka.

 

§ 38

 

1) Rodzice zgłaszając dziecko do Przedszkola wyrażają tym samym zgodę na przyjęcie określonych w jego Statucie praw i obowiązków.

 

2) Rodzicom przysługuje prawo do:

 1. zapoznania się z realizowanymi w Przedszkolu planami i programami pracy dydaktyczno-wychowawczej;
 2. uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat aktualnego stanu rozwoju i postępów edukacyjnych dziecka;
 3. uzyskania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka, aby mogli je wspomagać w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do ich potrzeb;
 4. uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy;
 5. wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz Dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy Przedszkola;
 6. wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy Przedszkola organowi prowadzącemu i organowi nadzorującemu pracę pedagogiczną.

 

3) Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

 1. przestrzeganie postanowień niniejszego Statutu;
 2. zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce wg zasad przedstawionych podczas pierwszego zebrania rodziców w nowym roku szkolnym;
 3. terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka w Przedszkolu;
 4. udzielanie pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na jego bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie, a także na zdrowie innych dzieci;
 5. informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w Przedszkolu;
 6. zapewnienie regularnego uczęszczania na zajęcia dziecku objętemu rocznym przygotowaniem przedszkolnym;
 7. informowanie na bieżąco zmianie miejsca zamieszkania, numerach telefonów kontaktowych.

 

§ 39

 

1) Między rodzicami (prawnymi opiekunami) i Przedszkolem istnieje współpraca w sprawach dotyczących wychowania i nauczania dzieci.

 

2) Formy współpracy Przedszkola z rodzicami:

 1. zebrania plenarne i grupowe,
 2. konsultacje i rozmowy indywidualne z Dyrektorem, nauczycielami, psychologiem i pedagogiem,
 3. organizacja uroczystości i imprez okolicznościowych z udziałem dzieci  i rodziców,
 4. „kąciki” dla rodziców,
 5. zajęcia otwarte i warsztaty.
 6. rozmowy indywidualne
 7. spotkani i konferencje
 8. organizacja tygodnia adaptacyjnego dla nowo przyjętych dzieci i ich rodziców

 

Rozdział 9

PRZYJMOWANIE  DZIECI  DO  PRZEDSZKOLA

§ 40

 

1) Rekrutację dzieci do Przedszkola przeprowadza się według harmonogramu czynności ustalonego przez Organ Prowadzący Przedszkole umieszczonego w widocznym miejscu w przedszkolu.

 

2) Rekrutację do Przedszkola poprzedza:

 1. składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola
 2. określenie liczby miejsc organizacyjnych w Przedszkolu,
 3. określenie przez Organ Prowadzący kryteriów dodatkowych i odpowiadającej im liczby punktów

 

3) Podstawą przyjęcia dziecka do Przedszkola jest karta / wniosek zgłoszenia przedłożona  w kancelarii.

 

4) W przypadku zgłoszenia większej liczby dzieci niż ilość posiadanych miejsc, Dyrektor powołuje komisję rekrutacyjną.

 

5) Do Przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze gminy Kraków.

 

6) W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba miejsc w Przedszkolu na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 1. wielodzietność rodziny kandydata ( troje i więcej dzieci),
 2. niepełnosprawność kandydata,
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

7) Powyższe kryteria mają jednakową wartość.

 

8) W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, a Przedszkole dysponuje  jeszcze  wolnymi  miejscami,  na  drugim  etapie brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, które mogą mieć różną wartość.

 

9) Organ prowadzący określa następujące kryteria:

 1. Rodzeństwo dzieci uczęszczających do Przedszkola,
 2. Dzieci z rodzin, które pragną wychowania w oparciu o chrześcijański system wartości przekazywany przez Przedszkole,
 3. Dzieci osób mieszkających w pobliżu Przedszkola
 4. Dzieci osób pracujących w pobliżu Przedszkola
 5. Rodzeństwo absolwentów Przedszkola
 6. Dzieci osób pracujących ( oboje rodziców )

 

10) Wartość powyższych kryteriów jest zgodna z kolejnością zapisu, od najwyższej do najniższej.

 

11) Organ Prowadzący może zmienić powyższe kryteria.

 

12) Dyrektor Przedszkola może odstąpić od powołania komisji, jeżeli liczba kandydatów ubiegających się o przyjęcie do Przedszkola jest mniejsza lub równa liczbie wolnych miejsc, którymi dysponuje Przedszkole.

 

13) Zebranie komisji rekrutacyjnej jest protokołowane. Protokół przechowywany jest w dokumentacji Przedszkola.

 

14) Protokoły z posiedzenia komisji udostępniane są Organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny oraz Organowi Prowadzącemu Przedszkole.

 

15) W przypadku wolnych miejsc w Przedszkolu dopuszcza się możliwość przyjęcia dzieci w ciągu roku szkolnego.

 

16) Decyzję przyjęcia nowego dziecka do Przedszkola w ciągu roku podejmuje Dyrektor.

 

 

Rozdział 10

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

§ 41

 

1) Przedszkole  prowadzi  gospodarkę  finansową  według zasad określonych przez Zgromadzenie Córek  Matki  Bożej  Bolesnej (Siostry Serafitki) Prowincja Oświęcimska, jako Organu Prowadzącego Przedszkole.

 

§ 42

 

1) Prowadzenie Przedszkola nie podlega przepisom o działalności gospodarczej, stanowi statutową, niegospodarczą działalność Zgromadzenia Córek Matko Bożej Bolesnej Sióstr Serafitek.

 

§ 43

 

1) Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – rodziców, nauczycieli, pracowników obsługi i administracji.

 

2) Dla zapewnienia znajomości Statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:

 1. udostępnienie Statutu przez Dyrektora Przedszkola zainteresowanym osobom,
 2. zapoznanie rodziców z postanowieniami Statutu na zebraniach inaugurujących rok przedszkolny,

 

§ 44

 

1) Uchwalenie  Statutu  Przedszkola i dokonywanie nowelizacji następuje w drodze podejmowania  uchwał  przez  Radę Pedagogiczną Przedszkola, po wcześniejszym pozytywnym zaopiniowaniu projektu przez Organ Prowadzący.

 

2) Zmiana Statutu skutkuje tekstem jednolitym.

 

§ 45

 

1) Traci moc Statut nadany przez Zgromadzenie Córek Matki Bożej Bolesnej ( Siostry Serafitki ) Prowincja Oświęcimska z dnia. 31.10.2013 r.

 

2) Jednolity tekst Statutu pozytywnie zaopiniowany przez Organ Prowadzący i uchwalony Uchwałą Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr 7 Sióstr Serafitek w Krakowie wchodzi w życie z dniem 01 grudnia 2017 r.