Przedszkole nr 7
Sióstr Serafitek

Pod Wezwaniem Świętej Rodziny Kraków

Rekrutacja


 

ZASADY PRZYJĘCIA  DZIECKA  DO  PRZEDSZKOLA

 

 1. 1. Rekrutację dzieci do Przedszkola przeprowadza się według harmonogramu czynności ustalonego przez Organ Prowadzący Przedszkole umieszczonego w widocznym miejscu w przedszkolu.
   
 2. Rekrutację do Przedszkola poprzedza:
  1) składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola
  2) określenie liczby miejsc organizacyjnych w Przedszkolu,
  3) określenie przez Organ Prowadzący kryteriów dodatkowych i odpowiadającej im liczby punktów
   
 3. Podstawą przyjęcia dziecka do Przedszkola jest wniosek zgłoszenia przedłożony  w kancelarii.
   
 4. W przypadku zgłoszenia większej liczby dzieci niż ilość posiadanych miejsc, Dyrektor powołuje komisję rekrutacyjną.
   
 5. Do Przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze gminy Kraków.
   
 6. W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba miejsc w Przedszkolu na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

  1) wielodzietność rodziny kandydata ( troje i więcej dzieci),
  2) niepełnosprawność kandydata,
  3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
  4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
  5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
  6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
  7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
   
 7. Powyższe kryteria mają jednakową wartość.
   
 8. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, a Przedszkole dysponuje  jeszcze  wolnymi  miejscami,  na  drugim  etapie brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, które mogą mieć różną wartość.
   
 9. Organ prowadzący określa następujące kryteria:

  1)   Rodzeństwo dzieci uczęszczających do Przedszkola,
  2)   Dzieci z rodzin, które pragną wychowania w oparciu o chrześcijański system wartości przekazywany przez Przedszkole,
  3)   Dzieci osób mieszkających w pobliżu Przedszkola
  4)   Dzieci osób pracujących w pobliżu Przedszkola
  5)   Rodzeństwo absolwentów Przedszkola
  6)   Dzieci osób pracujących ( oboje rodziców )
  7)   Wartość powyższych kryteriów jest zgodna z kolejnością zapisu, od najwyższej do najniższej.
  8)   Organ Prowadzący może zmienić powyższe kryteria.
  9)   Dyrektor Przedszkola może odstąpić od powołania komisji, jeżeli liczba kandydatów ubiegających się o przyjęcie do Przedszkola
        jest mniejsza lub równa liczbie wolnych miejsc, którymi dysponuje Przedszkole.
  10) Zebranie komisji rekrutacyjnej jest protokołowane. Protokół przechowywany jest w dokumentacji Przedszkola.
  11) Protokoły z posiedzenia komisji udostępniane są Organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny oraz Organowi Prowadzącemu Przedszkole.
  12) W przypadku wolnych miejsc w Przedszkolu dopuszcza się możliwość przyjęcia dzieci w ciągu roku szkolnego.
  13) Decyzję przyjęcia nowego dziecka do Przedszkola w ciągu roku podejmuje Dyrektor.